A felhívás teljes, ötoldalnyi szövege alább látható, illetve a képeken megtkeinthető vagy egyben is letölthető innen, pdf-formátumban:

Pályázati Felhívás Strand Büfé üzemeltetésre

I. Általános felhívás

A Nádudvari Nonprofit Kft. bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az üzemeltetésében lévő strandon található üzlethelységet.

Az üzlethelység adatai:

• Jól bejáratott meleg konyhás kialakítású Strand büfé
• raktár és kiszolgálótér (~ 99 m2)
• terasz a strand felől (~ 25 m2) Ez a területrész ideális a vendégek számára, ahol biztosított a kulturált fogyasztás.
• nyitott tér az utca felől (~ 25 m2) Ez a területrész is ideális a kisebb számú vendég ellátására.
• Az egység két oldalról is funkcionálhat: egyrészt a strand felől + az utca felől is biztosítható a kiszolgálás.
• A strand felőli oldalon kemence található, amely pizza és sültek készítésére is alkalmas.
• Az épületben gázkonvektoros fűtés található, így a téli üzemelés is megoldható. A melegvizet 300 l-es elektromos bojler biztosítja. Riasztó rendszerrel ellátott. Az épület külön víz, gáz, villany fogyasztásmérőkkel rendelkezik.
• Az üzletek berendezés és felszerelés nélküli üres helyiségek.

Az érdeklődők részére (előzetesen bejelentkezés alapján) a meghirdetett helyiség megtekintésére a Bérbeadó lehetőséget biztosít.

Az épületegyüttes kizárólag vendéglátó egységként üzemeltethető és az üzlethelyiség folyamatos üzemeltetése kötelező a hivatalos strandszezonban a bérleti időszak alatt.
Bérlőnek vállalnia kell az üzlet melletti kemence tető szerkezetének elkészítését 2021. július 30. napjáig a Bérbeadóval történő előzetes egyeztetés, és engedélyezése után. A számlával igazolt költség (az anyagköltség és munkadíj együtt maximum nettó 1 millió Ft) a megvalósítást követő év éves bérleti díjába beszámításra kerül.

II. Pályázati feltételek, amelyeket a pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. Pályázó rövid bemutatkozása, neve, címe, személyes adatai, elérhetőségei, e-mail cím:
  A pályázaton érvényes ajánlatot tehet:

• egyéni vállalkozó – a pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön az érvényes vállalkozói igazolvány hiteles másolata vagy azon igazolás, hogy az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vették. Csatolni kell az utolsó lezárt üzleti év beszámolóját.
• gazdasági társaság – pályázathoz benyújtásra kell, hogy kerüljön a hatályos létesítő okirat másolata, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot egyszerű másolatban, aláírási címpéldány (aláírásminta) vagy annak hiteles másolata, és az utolsó lezárt üzleti évének beszámolója.

Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel.

 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott havi bérleti díjat, a bérlet időtartamát és a helyiségben folytatni kívánt tevékenység megjelölését, fejlesztési elképzeléseket.
 2. NAV adóigazolást, hogy a pályázónak lejárt köztartozása nincs. Érvénytelen a pályázat abban az esetben, ha a pályázónak lejárt köztartozása van.
 3. Helyi önkormányzati igazolás, hogy pályázónak az önkormányzattal szemben (székhely,telephely, fióktelep szerint illetékes önkormányzati igazolás) fennálló lejárt köztartozása nincs, illetve az önkormányzattal szemben perben soha nem állt, és jelenleg sem áll. Érvénytelen a pályázat abban az esetben, ha a pályázónak a helyi adók körében lejárt köztartozása van.
 4. Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy:
  a.) nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani,
  b.) vele szemben az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn és a szerződés megkötéséhez a jogszabályi feltételeknek megfelel.
 5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeket elfogadja, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
 6. A pályázó egyéni vállalkozó vagy a gazdasági társaság képviselőjének nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és annak a Nádudvari Nonprofit Kft. számítógépes adatbázisában történő rögzítéséhez és tárolásához, valamint nyilatkoznia kell arról, hogy a www.tvgnadudvar.hu weboldalon lévő adatvédelmi tájékoztatót megismerte és elfogadja.
 7. Pályázó igazolása arról, hogy a pályázó tevékenységi körében az 56-Vendéglátás TEÁOR szám alatti tevékenység legalább 2020. január 1. napjától nyilvántartásba vételre került. Egyéni vállalkozó erre vonatkozó vendéglátó-ipari végzettség benyújtásával, míg a gazdasági társaság törvényes képviselőjének, tagjának vagy alkalmazottjának vendéglátó-ipari végzettségét igazoló okirat vagy azzal egyenértékű végzettséget igazoló okirat benyújtásával igazolhatja.
 8. Pályázó igazolása arra nézve, hogy 2016. év január 1. napja és 2021. január 1. napja közötti időszakban legalább egy éves szakmai gyakorlattal rendelkezik büfé-vendéglátóhely üzemeltetésére. Az igazolás módja a működéshez szükséges illetékes szerv engedélyének másolatban történő benyújtása, vagy ha a működéshez elegendő volt a bejelentési kötelezettség teljesítése, akkor ezen bejelentésre vonatkozó nyomtatvány illetékes hivatal által érkeztetett másolati példánya vagy egyéb más hitelt érdemlő módon történő igazolás ezen szervhez történő benyújtásról.
 9. Pályázó nyilatkozata, hogy a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben elrendelt és a 80/2021. (II.22.) Korm. rendelettel meghosszabbított kijárási tilalomra figyelembevételével teszi meg az ajánlatát és lemond az erre való hivatkozással történő kifogásairól, szerződés megtámadásáról, valamint egyéb igényei érvényesítéséről.

Az ajánlatokat név feltüntetése mellett, hivatalos cégszerű aláírással, kizárólag írásban, zárt, sérülésmentes borítékban, 1 db eredeti példányban, a pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

III. A pályázat benyújtásának határideje és további követelmények:

 1. A Pályázati ajánlatokat zárt és sértetlen borítékban, egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton a Nádudvari Nonprofit Kft.-hez (4181 Nádudvar Petőfi u.13.sz.) kell benyújtani, legkésőbb 2021. március 4. 12:00 óráig. Eddig az időpontig a pályázatnak be kell érkeznie.
 2. A borítékon fel kell tüntetni „Pályázat Nádudvar strand büfé bérlet 2021”.
 3. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok kizárólag önállóan és saját nevükben tehetnek ajánlatot.
 4. Határidőn túl benyújtott pályázatokat a Nádudvari Nonprofit Kft. nem veszi át.
 5. A pályázati ajánlat eredeti példánya esetében a pályázónak kell biztosítania, hogy pályázatában a lapok oly módon legyenek összetűzve vagy összefűzve, hogy az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható, de lapozható igen. A pályázat minden oldalát – beleértve annak mellékleteit – is cégszerű aláírással (egyéni vállalkozó: saját kezű aláírásával és bélyegzővel, gazdasági társaság: aláírási címpéldányon megadott módon történő aláírás) kell ellátni!

IV. Ajánlatok rangsorolása, eredmények ismertetése:

Bérbeadó a megpályázható helyiségenként 1. és 2. helyezett Ajánlattevőt hirdet 2021. március 14. napján. Az eredményről az ajánlattevők elektronikus levélben írásbeli tájékoztatást, a nyertesek elektronikus levélben értesítést is kapnak.

Bérbeadó az érvényes pályázatok közül a megajánlott bérleti díj és a futamidő szorzataként meghatározható várható bérleti díjbevétel mértéke alapján hirdet nyertest. Az azonos összegű ajánlatok közül a rangsor a bérlemény felújítására vonatkozó kötelezettségvállalás műszaki tartalma, tervezett költsége és a kiadások teljes vagy részleges átvállalása alapján kerül meghatározásra.

V. Ajánlatok érvénytelensége, szerződéskötés megtagadása:

Érvénytelen az ajánlat, ha:

 nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra;
 nem tartalmaz ajánlatot a bérlet időtartamára;
 nem tartalmazza az Ajánlattevő által a megpályázott helyiségben folytatni kívánt konkrét kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet;
 az Ajánlattevő átláthatóságáról és/vagy a jogszabályban meghatározott kizáró okokról nem, vagy nem megfelelően nyilatkozott;
 az Ajánlattevőnek a Bérbeadóval szemben lejárt tartozása áll fenn, vagy a pályázati határidőt megelőző 1 évben 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel rendelkezett;
 egyéb okból nem felel meg a pályázati kiírásnak vagy a vonatkozó jogszabályoknak.

A Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy az Ajánlattevő által folytatni kívánt tevékenység ismeretében, vagy egyéb okból az Ajánlatot elutasítsa, így az Ajánlattevőt az eljárásból kizárja. Bérbeadó kifejezetten rögzíti, hogy jogosult megtagadni a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel a bérleti szerződés megkötését. Bérbeadó jogosult továbbá az ajánlati felhívást részben vagy egészben bármikor indokolás, és bármilyen költség vagy kiadás megtérítése nélkül visszavonni, illetve eredménytelennek nyilvánítani, valamint a szerződéskötéstől bármikor indokolás és bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül elállni.

VI. Szerződéskötés:

Bérbeadó az 1. helyen kihirdetett Ajánlattevővel köt bérleti szerződést, amennyiben az Ajánlattevő ajánlata érvényes és a Bérbeadó a IV. pontban rögzített valamely okból nem tagadja meg a szerződéskötést.

Az 1. helyezett visszalépése, pályázatának érvénytelensége, vagy az 1. helyezettel történő szerződéskötés megtagadásának esetén Bérbeadó a 2. helyezettel köti meg a bérleti szerződést.

Szerződéskötésre legkésőbb az eredmények ismertetésétől számított 14 napon belül kerül sor, az 1. és 2. helyezett Ajánlattevők ezért a pályázatok benyújtásának határidejét követő 21. napig vannak kötve a pályázataikban foglalt ajánlataikhoz.

VII. Szerződési feltételek:

• A pályázat nyertese az ajánlatában megajánlott összegű bérleti díjon köteles megkötni a bérleti szerződést.
• A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele 2 havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadék megfizetése.
• A bérleti jogviszony ideje alatt a helyiségek karbantartása a Bérlő feladata és költsége a Bérlőt terheli.
• A meghirdetett helyiségekre a bérleti díjfizetési kötelezettségének kezdete megegyezik a bérleti időszak kezdetével.
• A helyiségeket a szerződés megszűnésével rendeltetésre alkalmas állapotban a szerződésben meghatározottak szerint kell visszaadni.
• Abban az esetben, ha a nyertes pályázó a szerződéskötést követően a birtokbavételt megtagadja, akkor 3 havi bérleti díjat (bánatpénzt) köteles megfizetni a Nádudvari Nonprofit Kft-nek.
• A Bérlő minden hónapban a bérleti díj megfizetésére számla ellenében köteles a számlában meghatározott határnapig.
• Bérlő a rezsiköltség megfizetésére számla ellenében köteles a számlában meghatározott határnapig.
• Bérlő a bérleményt a pályázati feltételeknek megfelelő funkcióra veszi bérbe, a funkcióváltáshoz a bérbeadó engedélye szükséges.
• Amennyiben a Bérlő minden tárgyév május 1. napjától szeptember 30. napjáig a bérleményt nem üzemelteti folyamatosan akkor Bérbeadó jogosult a bérleti szerződés azonnali hatályú felmondására, illetve a Bérlő köteles a határozott időtartamból még hátralévő időtartamra megfizetendő bérleti díj 30%-ának megfelelő összeget meghiúsulási kötbérként a Bérbeadónak megfizetni.
• Bérlő a bérlemény üzemeltetésének jogát nem adhatja át, illetve a bérlemény albérletbe adását sem engedi meg a Bérbeadó.
• Bérbeadó a felek közötti bérleti szerződésben további kikötéseket is tehet, de az itt felsorolt kikötésekhez Bérbeadó kötve van.

VIII. Egyéb információk:

A Nádudvari Nonprofit Kft. a pályázat beérkezését követően hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget. A hiányosan vagy formai okokból nem megfelelően benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja.

A pályázati dokumentációt minden pályázó saját költségén és felelősségére állítja össze. Nádudvari Nonprofit Kft. a pályázati felhívás visszavonása vagy indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázóknak semmilyen kompenzációt, kártérítést vagy egyéb költséget nem térít meg.

A pályázattal kapcsolatos információkat az alábbi elérhetőségeken és időpontban lehet kérni:

Nádudvari Nonprofit Kft.
4181 Nádudvar Petőfi S. u. 13.
tel: 06/54-527-113
e-mail: info@tvg-nadudvar.hu

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati felhívást bármikor visszavonja, módosítsa vagy az eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Nádudvar, 2021. február 23.

Burkovics Lajos
ügyvezető